Política de privacitat

APLITEC INFORMATICA S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per APLITEC INFORMATICA S.L., implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor, tingui en compte que, encara que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigida. APLITEC INFORMATICA S.L. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web:

Inici

Titular:

APLITEC INFORMATICA S.L.

Adreça:

Avinguda de França, 173 – 175. 17840-Sarrià de Ter

C.I.F.:

B17423211

Telèfon:

972 226 744

Correu electrònic:

comercial@aplitecinformatica.com

Dades registrals:

APLITEC INFORMATICA, S.L – REG. MERC. DE GIRONA, FULL 14.102, FOLI 133, TOM 738, INSCRIPCIÓ 1A, NIF B-17423211

2) LLEIS APLICABLES

La present política de privacitat es recolza per a la seva confecció en base a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

– El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

– La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

– La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

Responsable del Fitxer

APLITEC INFORMATICA S.L.

Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’ informem que les dades personals recaptades per APLITEC INFORMATICA S.L., mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre APLITEC INFORMATICA S.L. i l’ Usuari o el manteniment de la relació que s’ estableixi en els formularis que aquest empleni,  o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’ aplicació l’ excepció prevista a l’ article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’ activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Base Legal per al tractament

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. APLITEC INFORMATICA S.L. es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Altres bases de Legitimació:

Compliment d’ obligacions legals.

Interès legítim: tramesa de publicitat pròpia.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten en APLITEC INFORMATICA S.L. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’ article 9 del RGPD.

Procedència de les seves dades

Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

Dades que els usuaris subministren a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

Dades incloses en els formularis del lloc web.

Període de Conservació de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui continuar rebent informació., o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ ús indegut de la pàgina web.

En el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Així mateix, l’ informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a efectes de prescripció:

  1. a) Regla General:

En virtut del que estableix l’article 30 del Codi de Comerç, i llevat d’altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

  1. b) Terminis específics:

La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cadascun dels departaments.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Fins del tractament

Detallam a continuació les finalitats dels tractaments de dades dutes a terme:

GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d’ activitat natural de cada empresa i facturar-los. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.

GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament i seran recaptades previ consentiment exprés.

RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

GESTIÓ DE COOKIES: Utilitzem la informació que ens ofereixen, per exemple, les cookies per millorar la seva experiència amb els Serveis en línia; per disposar de dades d’anàlisi que ens ajudin a millorar els nostres Serveis de forma general, així com per recopilar informació sobre les destinacions de viatge que li interessen, de manera que pugui veure anuncis i ofertes més rellevants.

Destinataris de les dades

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per APLITEC INFORMATICA S.L.. Si es tracta d’ un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat. Si no és així el/la representant legal ho haurà d’informar quan sigui possible.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari podrà exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’ accés: És el dret de l’ Usuari a obtenir confirmació de si APLITEC INFORMATICA S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que APLITEC INFORMATICA S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’ altres, de la informació disponible sobre l’ origen d’ aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de rectificació: És el dret de l’ Usuari a què es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.

Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar-hi; les dades personals hagin estat tractades de manera il·lícita; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’ una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’ Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’ efectuï per mitjans automatitzats, l’ Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’ oposició: És el dret de l’ Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’ n cessi el tractament per part d’ APLITEC INFORMATICA S.L..

Dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils: És el dret de l’ Usuari a no ser objecte d’ una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’ elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent (AEPD) en cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present text).

4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’ art. ~ ~ ~ 5 del RGPD i en l’ article 4 i següents de la LOPDGDD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència:

Es requerirà en tot moment el consentiment de l’ usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat:

Les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

Principi de minimització de dades:

Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Principi d’ exactitud:

Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació:

Les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’ usuari durant el temps necessari per a les finalitats del tractament.

Principi d’ integritat i confidencialitat:

Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

Principi de responsabilitat proactiva:

El responsable del Lloc Web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

5) QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’ article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’ aquestes mesures són:

– Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.

– Realització de còpies de seguretat periòdiques.

– Control d’ accés a les dades.

– Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

APLITEC INFORMATICA S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera,  o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que APLITEC INFORMATICA S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’ article 4 del RGPD, s’ entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’ una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’ una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents d’APLITEC INFORMATICA S.L., i que per tant no són operats per APLITEC INFORMATICA S.L.. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’ Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

APLITEC INFORMATICA S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’ acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’ aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’ Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al tant dels últims canvis o actualitzacions.

Darrera actualització: 02/07/24